De wereldbevolking groeit en wordt welvarender. Wereldwijd neemt de vraag naar eten daarom toe. De harde grenzen aan onze voedselproductie komen hierdoor in zicht. Fosfaten voor bemesting raken op, landbouwareaal staat onder druk door de vraag naar biobrandstoffen en grondwaterstanden verslechteren in zorgelijk tempo.

Door vervuiling en broeikasgassen verandert het klimaatsysteem, waardoor voedsel steeds schaarser en dus duurder zal worden. Hierdoor wordt voedsel onbereikbaar voor grote groepen minder draagkrachtige mensen. Op wereldschaal zal dit leiden tot volksverhuizingen en sociale onrust.